تعرفه های خدمات باکس ادز

پایه

 • ساخت کمپین
 • جستجوی اینفلوئنسر
 • همکاری مستقیم با اینفلوئنسرها

250,000 تومان

اقتصادی

 • ساخت کمپین
 • جستجوی اینفلوئنسر
 • همکاری مستقیم با اینفلوئنسرها
 • مشاوره تعریف کمپین موفق

750,000 تومان

حرفه ای محدود

 • اجرای کمپین توسط تیم باکس ادز
 • ارائه گزارش کمپین
 • حداکثر 10 اینفلوئنسر

1,500,000 تومان

حرفه ای نامحدود

 • اجرای کمپین توسط تیم باکس ادز
 • ارائه گزارش کمپین
 • بیش از 10 اینفلوئنسر

تماس بگیرید